Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy

Från den 25 maj 2018 har personuppgiftslagen (PUL) ersatts
av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med PUL har varit att skydda
människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter
behandlas. GDPR ställer högre krav på hur vi som organisation behandlar dina
personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.

I policyn beskriver vi varför vi
behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken
laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgifterna sparas. Vi
beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina
rättigheter. Vi ger dig även information var du ska vända dig om du inte är
nöjd med vår hantering. Det är viktigt att du tar del av och förstår
integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella
frågor.

Hauschild + Siegel går att nå på följande sätt:

Post: Celsiusgatan 21

212 52 Malmö  - Sweden

Telefon: +46 40 17 11 66

E-post: iggy@hauschild-siegel.com

Vad förändringen innebär för dig

I korthet innebär GDPR att…

…du har rätt att få mer utförlig information om hur vi
behandlar dina personuppgifter. Vi ger dig sådan information i personuppgiftspolicyn
nedan,

…du får möjlighet att, under vissa förutsättningar,
begära att dina personuppgifter flyttas eller att vi begränsar behandlingen,

…att du får stärkta möjligheter att ta del av dina
personuppgifter och att, under vissa förutsättningar, få de rättade eller
raderade,

…att du kan godkänna eller motsäga dig viss behandling
som vi utför, till exempel för utskick av information som t.ex. nyhetsbrev via
e-post.

 • Information om personuppgifter

I denna personuppgiftspolicy kallas Hauschild + Siegel Architecture AB, med
organisationsnummer 556815-3687, för H+S och är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter
är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex.
ditt namn, ditt telefonnummer, din e-postadress, samt innehållet i en
intresseanmälan.

 • Behandling av
  personuppgifter

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas som
behandlingar. Det gäller oavsett om vi använder automatiserade system eller
inte. Vi behandlar dina personuppgifter i samband med en intresseanmälan, för
att kunna uppfylla gällande lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, för att
skicka nyhetsbrev etc.

 • Personuppgifter som
  hanteras

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter.
Det är uppgifter som exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer,
adressuppgifter samt annan information som lämnats av dig.

 • Vad uppgifterna används
  till

För att vi ska få behandla dina personuppgifter, krävs
att vi har angivit ett uttryckligt och berättigat syfte med behandlingen.
Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med
det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad
rättslig grund, för att få behandla personuppgifter.

De behandlingar av personuppgifter som vi utför,
stöder vi på följande rättsliga grunder:

 1. Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig.
 2. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi
  ska kunna fullgöra en rättslig
  förpliktelse
  , t.ex. att spara personuppgifter för bokföringsändamål.
 3. Vi bedömer, efter en så kallad intresseavvägning, att våra intressen av att få behandla dina
  personuppgifter väger tyngre än din rätt till integritetsskydd.

För att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig behöver
vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka
ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör
detta.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det
behövs för att vi ska kunna identifiera dig som kund och för att tillhandahålla
dig våra tjänster på bästa sätt.

Rättslig grund
av ovan enligt följande: Fullgörande av avtal enligt punkten 1 och Berättigat
intresse enligt punkten 3. Vårt berättigade intresse för behandlingen i denna
del är att vi säkerställer betalning enligt avtalet med dig.

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar personuppgifter i samband med annan
kommunikation med dig, t.ex. för att tillhandahålla dig information om aktuella
erbjudande. Det kan t.ex. ske i form av nyhetsbrev som skickas via e-post. Vi
behandlar även personuppgifter som vi får från dig när och om du har valt att
svara på kundundersökningar som vi har skickat till dig eller som du tagit del
av på annat sätt.

Rättslig grund
av ovan enligt följande: Fullgörande av avtal enligt punkten 1 och Berättigat
intresse enligt punkten 3. Våra berättigade intressen för behandling av
personuppgifter i kundundersökningar är att vi vill få in dina åsikter för att
utifrån det förbättra vårt erbjudande.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna
fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex. bokföringslagens
krav på lagring av bokföringsmaterial.

Rättslig grund
av ovan enligt följande: Rättslig förpliktelse enligt punkten 2.

 • Hur vi samlar in
  uppgifterna

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du
fyller i vårt formulär, ”Intresseanmälan”, på hemsidan iggy-hyreshus.se, samt
när du kontaktar oss per telefon eller e-mail.

 • Hur länge uppgifterna
  sparas

Vi sparar inte personuppgifter om dig längre än vi
behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig
personuppgifter bara för att de är ”bra att ha”, utan har alltid ett definierat
syfte som har stöd i lagstiftning eller i avtal.

Eftersom de uppgifter som vi samlar in behandlas för
olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att
personuppgifter om dig finns sparade i ett system, men raderas i ett annat.

 • Till vem uppgifterna
  lämnas ut

I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med
andra. Nedan beskriver vi när och varför vi gör detta. Vi vill understryka att
vi aldrig lämnar över dina personuppgifter om detta inte krävs för att vi ska
kunna utföra någon av de behandlingar som anges ovan, vilka vi har ett syfte och
som det finns laglig grund för. Vi säljer inte heller dina personuppgifter
vidare till andra.

 • Google, som tillhandahåller formulärtjänsten Google Forms.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar
personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar flera olika leverantörer för att vi ska
kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter. När vi använder oss av
leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi alltid
personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Personuppgiftsbiträdesavtalen
anger att leverantören (personuppgiftsbiträdet) endast får behandla
personuppgifter för ändamål som vi bestämmer och på särskilda instruktioner
från oss. Våra leverantörer får alltså inte göra någonting med dina
personuppgifter som vi inte uttryckligen talat om för dem att de ska göra. Vi
ställer även krav på att leverantörens hantering av personuppgifter ska vara
säker och korrekt.

 • Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar
dina personuppgifter. Sådan information får du i denna policy. Om du har
ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att
kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner i policyn.

Utöver rätt till information, har du även andra
rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår
behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har
även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina
personuppgifter eller begära att de flyttas.

Din rätt att bli raderad förutsätter att uppgifterna inte
längre behövs för det ändamålet, om du återkallar ditt samtycke att uppgifterna
sparas, om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns
berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse, om personuppgifterna har
behandlats olagligt, eller om du invänder mot behandling för
direktmarknadsföringsändamål. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är
skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära
utdrag, du kan även begära rättelse, radering och/eller begränsning avseende de
personuppgifter vi behandlar om dig. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar
ut dina personuppgifter till någon annan, ska en sådan begäran göras
skriftligen och undertecknas av dig. Specificera dessutom vad begäran avser. Skicka
begäran i ett brev till oss där du anger ditt namn och personnummer, din adress
och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Registerutdraget kommer att skickas till dig inom 30
dagar från det att vi tog emot begäran. Om utdraget är omfattande så att vi
behöver mer tid eller om vi av någon anledning inte kan genomföra din begäran,
meddelar vi dig detta.

Vänligen skicka din begäran till H+S, Celsiusgatan 21, 212 52 Malmö

Din rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss, har du
i vissa fall rätt att få ut och ta med dig dina personuppgifter. För att du ska
kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana
personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar för att
uppfylla avtalet vi har med dig eller med stöd av ett samtycke från dig. Rätten
till dataportabilitet gäller inte när vår behandling av dina personuppgifter
grundar sig på en intresseavvägning eller en rättslig skyldighet.

Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina
personuppgifter till någon annan, måste en begäran om dataportabilitet göras
skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig
undertecknad kopia av giltig ID-handling.

Vänligen skicka din begäran till H+S, Celsiusgatan 21, 212 52 Malmö.

 • Säkerhet

H+Sskyddar
dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska
lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av H+Ssystem som hanterar personuppgifter.
Anställda på H+Ssamt
personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa H+Sinterna informationssäkerhetspolicy.

 • Cookies

H+Sanvänder
så kallade cookies på hemsidan iggy-hyreshus.se. Syftet är att hemsidan ska
fungera på bästa sätt, för att ge dig tillgång till vissa funktioner samt för
att få information om besök på hemsidan. En cookie är en liten textfil som
lagras på besökarens dator och som innehåller information. Det finns två typer
av cookies; dels permanenta cookies som sparar en fil på besökarens dator till
dess att filen tas bort, dels sessionscookies som försvinner när du stänger din
webbläsare. På H+S hemsida används
även tredjepartscookies för bl.a. Google Analytics.

H+S använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Kontrollerar hur hemsidan används genom att kolla på
  trafikmönster.
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning
  av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen.
 • Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i
strid med gällande regler bör du anmäla detta till oss så snart som möjligt. Du
kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

 • Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina
personuppgifter har behandlats i strid med gällande regler kan du ha rätt till
skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd
från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

 • Personuppgiftsansvarig

H+S är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de
personuppgifter som behandlas under varumärket H+S. Vi bestämmer ändamålen för
behandlingen och hur den går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter
behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

 • Kontaktuppgifter

Hauschild + Siegel
Architecture AB

Celsiusgatan 21

212 52 Malmö

+46 40 17 11 66

iggy@hauschild-siegel.com